1397/09/22
بازدید معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت
بازدید معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت
معاونت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از آزمایشگاه جامع تحقیقات بازدید نموده و فعالیتهای این مرکز را مورد ارزیابی قرار دادند.
1397/09/17
راه اندازی مرکز مطالعات بیواکی والانسی
راه اندازی مرکز مطالعات بیواکی والانسی
1397/08/04
جلسه با شرکت تحقیقاتی بیوفارماسی پارس
جلسه با شرکت تحقیقاتی بیوفارماسی پارس
1397/07/26
تشکیل جلسه کمیته زیست فناوری دانشگاه
تشکیل جلسه کمیته زیست فناوری دانشگاه
1397/04/11
جلسه هماهنگی با دانشکده بهداشت
جلسه هماهنگی با دانشکده بهداشت
1397/04/05
اولین جلسه هماهنگی با مراکز تحقیقاتی
اولین جلسه هماهنگی با مراکز تحقیقاتی