تماس با ما

ایمیل آزمایشگاه: crl@zaums.ac.ir

وب سایت آزمایشگاه: https://crl.zaums.ac.ir

تلفن آزمایشگاه33295665-05433295664

آدرس آزمایشگاهبزرگراه خلیج فارس- بیمارستان علی ابن طالب (ع)- مجتمع مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه

کدپستی آزمایشگاه: 9816743111

 


محتوای مرتبط