کارگاه ها

کارگاه های برگزار شده:

نگارش مقاله مروری 

- ریل تایم پی سی آر 

پروپوزال نویسی

- کشت سلول

- پی سی آر و الکتروفورز 

کلونینگ و تخلیص  پروتیین

- تصمیم گیری به روش AHP1

نگارش مقالات پژوهشی

- فلوسایتومتری

تصمیم گیری به روش AHP2

- طراحی پرایمر

جستجوی پیشرفته در مطالعات مرور نظامند

کاربرد نانو فناوری در مطالعات پزشکی

اندازه اثر در مطالعات پزشکی


دوره های آموزشی

محتوای مرتبط