ارائه خدمات تشخیصی-درمانی

مطابق برنامه راهبردی آزمایشگاه جامع تحقیقات، ارائه خدمات تشخیصی ـ درمانی تخصصی و فوق تخصصی به بیماران استان مد نظر است.

در این راستا، برنامه عملیاتی مورد نظر در خصوص ارائه خدمات تشخیصی در حوزه ی فلوسیتومتری و توالی یابی درحال پیگیری بوده و پس از مهیا نمودن زیر ساخت های لازم، ارائه خدمات در سایت آزمایشگاه اطلاع رسانی خواهد شد.

 


خدمات

محتوای مرتبط