ارائه خدمات در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

آزمایشگاه‌های تخصصی شامل آزمایشگاه های زیر می باشند:

آزمایشگاه تعیین توالی

آزمایشگاه فلوسیتومتری

آزمایشگاه کشت سلول

آزمایشگاه ملکولی

آزمایشگاه میکروب شناسی

آزمایشگاه ویروس شناسی

آزمایشگاه سنتز نانوذرات

که قادر به ارائه خدمات تخصصی در زمینه آزمایشگاهی بر اساس استانداردهای درخواستی بوده و همچنین گزارش آزمون‌های صادر شده توسط این مجموعه قابل ارائه به سازمان‌های همکار در این حوزه اهستندآزمایشگاه جامع تحقیقاتی از طریق عضویت فعال در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی (Labsnet) آماده ارائه خدمات آزمایشگاهی به متقاضیان می باشد. اطلاعات مربوط به خدمات ارائه شده توسط آزمایشگاه جامع و ثبت درخواست خدمات آزمایشگاهی از طریق لینک Labsnet.ir در دسترس است. 


خدمات

محتوای مرتبط