خدمات حمایتی پژوهشکده و مراکز زیرمجموعه

ارائه خدمات حمایتی آموزشی و پژوهشی به پژوهشکده سلولی و ملکولی در بیماری های عفونی و گرمسیری و مراکز زیرمجموعه

تسهیل در دسترسی پژوهشگران و محققان عضو پژوهشکده و مراکز زیر مجموعه

- ارتقای دانش فنی کارشناسان آزمایشگاه‌های پژوهشکده و مراکز زیر مجموعه از طریق آموزش و به اشتراک‌گذاری تجارب

استانداردسازی فعالیت‌های آزمایشگاهی و ارایه خدمات با نتایج قابل اعتماد به پژوهشکده و مراکز زیر مجموعه مستقر در پژوهشکده و مراکز زیر مجموعه

- تعمیر و نگهداری، ارتقاء، کالیبراسیون و تأمین قطعات برای تجهیزات موجود در آزمایشگاه های زیر مجموعه؛

- حمایت و برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی برای اعضای پژوهشکده و مراکز زیر مجموعه

- حمایت از ایجاد کارگروه‌های تخصصی دستگاهی به منظور ایجاد جریان دانش و ارتقای توانمندی کارشناسان پژوهشکده و مراکز زیر مجموعه


خدمات

محتوای مرتبط