آزمایشگاه های همکار

-آزمایشگاه توالی یابی

-آزمایشگاه فلوسیتومتری

-آزمایشگاه سنتز نانوذرات

-مرکز مطالعات بیواکی والانسی


آزمایشگاه ها و تجهیزات

محتوای مرتبط