محورهای فعالیت

1- خدمات حمایتی پژوهشکده و مراکز زیرمجموعه

2-ارائه خدمات در شبکه ی آزمایشگاهی فناوری های راهبردی آزمایشگاهی (Labsnet)

3- ارائه خدمات تشخیصی-درمانی


معرفی آزمایشگاه

محتوای مرتبط