اساسنامه

بسمه تعالی


اساسنامه آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان


ماده یک: تعریف

بمنظور هماهنگی و استفاده بهینه از تجهیزات و دستگاههای آموزشی تحقیقاتی موجود در دانشگاه و همچنین در راستای برنامه کلان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ایجاد آزمایشگاههای جامع تحقیقاتی و قرارداد منعقده بین دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع و همچنین در راستای استقرار آزمایشگاه جامع آموزشی دانشگاه بر اساس بسته دوازدهم تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی کشور، "آزمایشگاه جامع تحقیقاتی آموزشی" دانشگاه علوم پزشکی زاهدان زیر نظر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه تاسیس و در چارچوب این اساسنامه فعالیت خواهد کرد. مدیر این آزمایشگاه به پیشنهاد معاون تحقیقات و فناوری و با ابلاغ رئیس دانشگاه منصوب می شود.
تبصره 1: از این پس در این اساسنامه، به جای استفاده از واژه آزمایشگاه جامع تحقیقاتی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از واژه آزمایشگاه جامع استفاده خواهد شد.

ماده دو: اهداف
- ارائه خدمات و افزایش بهره وری در زمینه تامین نیازهای پژوهشی و ارائه خدمات پژوهشی و آموزشی و تشخیصی در سطح تخصصی در دانشگاه های استان، در سطح ملی و بین المللی
- ارائه خدمات مشاوره ای و تخصصی به سایر دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی متقاضی
- تقویت و توسعه رویکرد شبکه ای در زمینه فعالیت های آزمایشگاهی
- توسعه فنون دستگاهی در جهت افزایش توانمندی های تحقیقاتی دانشگاه
- استفاده بهینه از تجهیزات آزمایشگاهی
- عضویت در شبکه آزمایشگاههای جامعه تحقیقاتی علوم پزشکی کشور و شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی
- ارائه خدمات آموزشی تحقیقاتی به دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضای هیات علمی دانشگاه


ماده سه: ارکان آزمایشگاه جامع
- شورای راهبردی
- شورای علمی و فنی
- رئیس آزمایشگاه


ماده چهار: اعضای شورای راهبردی آزمایشگاه جامع
- رئیس دانشگاه (رئیس شورا)
- معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه
- معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه
- رئیس آزمایشگاه (دبیر شورا)
- معاون درمان دانشگاه
- معاون غذا و داروی دانشگاه
- دکتر محمد هاشمی
- دکتر هوشنگ رفیقدوست
- دکتر محسن طاهری
- دکتر حبیب غزنوی
- دکتر سیمین صادقی
- دو نفر از روسای مراکز تحقیقاتی به پیشنهاد معاون محترم تحقیقات و فناوری این افراد با حکم رئیس دانشگاه و به مدت چهار سال منصوب می گردند.


ماده پنج: محل آزمایشگاه جامع

محل آزمایشگاه جامع دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در ساختمان تخصیص یافته در فضای بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) می باشد.


ماده شش: وظایف شورای راهبردی آزمایشگاه جامع
- بررسی و تصویب خط مشی آزمایشگاه
- اجرای تفاهم نامه همکاری با سایر دانشگاهها و موسسات آموزشی پژوهشی و سازمانهای بین – المللی مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه
- بررسی و تصویب نیازهای تجهیزاتی آزمایشگاه
- تصویب قیمتهای تمام شده خدمات آزمایشگاهی جهت تائید در مراجع ذی صلاح (هیات امنای دانشگاه)
- تعیین نحوه هزینه اعتبارات مربوط به خرید تجهیزات
-تصویب آئین نامه های اجرائی
- بررسی مشکلات تجهیزاتی و نیروی انسانی اعلام شده توسط آزمایشگاه جامع و ارائه راهکار مناسب
- تصویب گردش مالی سالیانه و ارائه به مراجع ذی صلاح
- تهیه گزارش عملکرد جهت ارائه به مراجع ذی صلاح


ماده هفت: اعضای شورای علمی فنی آزمایشگاه جامع
- اعضای این شورا به شرح ذیل، با حکم رئیس دانشگاه و به مدت دو سال تعیین می شوند:
- معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه (رئیس شورا)
- رئیس آزمایشگاه (دبیر شورا)
- چهار نفر از روسای مراکز تحقیقاتی دانشگاه به انتخاب معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

- پنج نفر از مدیران گروههای تحصیلات تکمیلی به انتخاب معاونت آموزشی دانشگاه (دانشکده پزشکی دو نفر، دانشکده بهداشت یک نفر، دانشکده پرستاری مامائی و پیراپزشکی یک نفر- دانشکده توانبخشی و دندانپزشکی یک نفر)
- مدیر تحقیقات و فناوری دانشگاه
- رئیس مرکز رشد دانشگاه


ماده هشت: وظایف شورای علمی فنی آزمایشگاه جامع

- تدوین شیوه نامه نحوه ارائه خدمات آزمایشگاه
- تهیه گزارش عملکرد و ارائه به شورای راهبردی
- تهیه و تنظیم دستورالعمل های فنی مورد نیاز آزمایشگاه
- نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل های فنی آزمایشگاه
- ارائه راهکارهای مناسب به شورای رهبردی جهت ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاه
- بررسی پیشنهادات و مشکلات فنی اعلام شده توسط آزمایشگاه و ارائه راهکار مناسب
- تهیه برنامه ها و بسته های آموزشی و توانمند سازی
- تشکیل جلسات ماهیانه جهت انجام وظایف فوق


ماده نه: ترکیب پرسنلی
- تعداد پرسنل مورد نیاز آزمایشگاه حسب نیاز بر اساس بررسی و پیشنهاد شورای علمی فنی و – پس از تائید شورای راهبردی تعیین می گردند.
- پرسنل تخصصی با حداقل کارشناسی مرتبط با آزمایشگاه پنج نفر (به استناد موافقت نامه تاسیس و راه اندازی آزمایشگاه جامع تحقیقات علوم پزشکی)
- دانشگاه بر اساس تفاهم نامه فیمابین دانشگاه و معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه متعهد به تامین حداقل پنج نفر کارشناس مورد نیاز آزمایشگاه جامع می باشد.


ماده ده: نحوه پرداخت حقوق و مزایا

 پرداخت مزایای کارکنان آزمایشگاه جامع از محل درآمد اختصاصی دانشگاه و آزمایشگاه و در قالب کارانه و میزان آن بر اساس فعالیتهای انجام شده در آزمایشگاه، به پیشنهاد شورای راهبردی و بر اساس مصوبه هیات رئیسه و هیات امنای دانشگاه تعیین خواهد شد.


ماده یازده: نحوه راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه جامع
 هزینه ساخت و تجهیزات اولیه از محل اعتبارات تملک دارائی دانشگاه، کمک های مالی استانی، وزارت بهداشت و کمکهای خیرین به دانشگاه تامین خواهد شد.


ماده دوازده: نحوه گردش کار در آزمایشگاه جامع

- گردش کار بر اساس شیوه نامه مصوب شورای علمی فنی آزمایشگاه صورت خواهد گرفت.


ماده سیزده: نحوه تامین منابع مالی و هزینه کرد آزمایشگاه جامع
- درآمد حاصل از ارائه خدمات پژوهشی و آموزشی و تشخیصی
- کمک های مردمی و دستگاههای دولتی
- کمک های دولتی
- آزمایشگاه جامع دارای حساب درآمدی متمرکز و مستقل بوده و هزینه کرد آزمایشگاه پس از تفویض اختیار رئیس دانشگاه و با دستور رئیس آزمایشگاه خواهد بود.


تبصره دو: امور مالی آزمایشگاه جامع تابع آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه می باشد. این اساسنامه در سیزده ماده و دو تبصره، در جلسه هیات رئیسه دانشگاه مورخ تصویب گردید.

دانلود فایل اساسنامه


معرفی آزمایشگاه

محتوای مرتبط