تاریخچه

در راستای استقرار آزمایشگاه جامع آموزشی دانشگاه بر اساس بسته دوازدهم تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی کشور و نیز برنامه کلان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ایجاد آزمایشگاه های جامع تحقیقاتی، به منظور هماهنگی و استفاده بهینه از تجهیزات و دستگاه های آموزشی ـ تحقیقاتی موجود در دانشگاه؛ قراردادی بین دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع منعقد گردید.

بر اساس این قرارداد آزمایشگاه جامع تحقیقاتی ـ آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان زیر نظر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در سال 1395تاسیس گردید تا با استفاده حداکثری از زمان، منابع و امکانات و نیز همه ظرفیت های موجود، راه را برای تحقیق و توسعه، احداث شرکت های دانش بنیان و کارآفرینی در چارچوب اقتصادی مقاوم و استوار و با تکیه بر افزایش تولید و ثروت ملی و مدیریت مصرف هموار سازد.  


معرفی آزمایشگاه

محتوای مرتبط