مدیر داخلی آزمایشگاه جامع

نام و نام خانوادگی: دکتر سامان سرگزی

مرتبه علمی/رشته تحصیلی: استادیار بیوشیمی بالینی

پست الکترونیک: sgz.biomed@gmail.com

دانلود فایل CV


مدیریت آزمایشگاه جامع

محتوای مرتبط