فرایند کاری

نحوه ارائه خدمات آزمایشگاه جامع

       آزمایشگاه جامع تحقیقاتی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان آماده ارائه خدمات آموزشی و تحقیقاتی به دانشکده ها و گرووهای آموزشی دانشگاه و همچنین ارائه خدمات به سایر دانشگاههای کشور و مراکز تحقیقاتی می باشد. این خدمات برای سایر دانشگاهها و مراکز دانشگاهی صرفا ارائه خدمات دستگاهی و فروش خدمت می باشد. بدیهی است ارائه کلیه خدمات آزمایشگاه با موافقت مدیریت آزمایشگاه صورت خواهد گرفت. 


در باره ما

محتوای مرتبط