معرفی آزمایشگاه

معرفی: 

بمنظور هماهنگی و استفاده بهینه از تجهیزات و دستگاههای آموزشی تحقیقاتی موجود در دانشگاه و همچنین در راستای برنامه کلان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ایجاد آزمایشگاههای جامع تحقیقاتی و قرارداد منعقده بین دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع و همچنین در راستای استقرار آزمایشگاه جامع آموزشی دانشگاه بر اساس بسته دوازدهم تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی کشور، "آزمایشگاه جامع تحقیقاتی - آموزشی" دانشگاه علوم پزشکی زاهدان زیر نظر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه تاسیس گردیده است. 

اهداف آزمایشگاه: 

·         ارائه خدمات و افزایش بهره وری در زمینه تامین نیازهای پژوهشی و ارائه خدمات پژوهشی و آموزشی و تشخیصی در سطح تخصصی در دانشگاه های استان، در سطح ملی و بین المللی

·         ارائه خدمات مشاوره ای و تخصصی به سایر دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی متقاضی

·         تقویت و توسعه رویکرد شبکه ای در زمینه فعالیت های آزمایشگاهی

·         توسعه فنون دستگاهی در جهت افزایش توانمندی های تحقیقاتی دانشگاه

·         استفاده بهینه از تجهیزات آزمایشگاهی

·         عضویت در شبکه آزمایشگاههای جامعه تحقیقاتی علوم پزشکی کشور و شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی

·         ارائه خدمات آموزشی تحقیقاتی به دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضای هیات علمی دانشگاه

 


در باره ما

محتوای مرتبط