آزمایشگاه HPLC و GC

آزمایشگاه HPLC و GC :

دستگاه HPLCو دستگاه GC در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده پزشکی مستقر بوده و امکان استفاده از خدمات آنها برای محققین محترم داخل و خارج از دانشگاه بر اساس تفاهم نامه و قرارداد فی مابین آزمایشگاه جامع تحقیقاتی و دانشکده پزشکی امکان پذیر می باشد. در این راستا محققین محترم در خواست دریافت خدمت را از طریق آدرس crlzaums@gmail.com ارسال تا پس از هماهنگی لازم امکان استفاده از این تجهیزات فراهم گردد.


آزمایشگاه های اقماری

محتوای مرتبط