اعضای هیات علمی

حسنا سارانی (کارشناس ارشد هماتولوژی) 

ام البنین شهرکی 

لیلی محمدی (دکتری بهداشت محیط) 

   دانلود : Mis Sarani CV.pdf           حجم فایل 1049 KB
   دانلود : Mis Dr. Shahraki.pdf           حجم فایل 254 KB

مدیریت آزمایشگاه جامع

محتوای مرتبط