ریاست آزمایشگاه جامع

ریاست آزمایشگاه جامع از سال 1400 تا کنون

نام و نام خانوادگی: دکتر مرضیه قاسمی

مرتبه علمی/رشته تحصیلیدانشیار نازایی و IVF

پست الکترونیک: drghasemim@yahoo.com

دانلود فایل CV

 

ریاست آزمایشگاه از سال 1397 تا سال 1399

نام و نام خانوادگی: دکتر غلامرضا کمیلی

مرتبه علمی/رشته تحصیلی: دانشیار فیزیولوژی پزشکی

پست الکترونیک: rkomeili@gmail.com

دانلود فایل CV

 


مدیریت آزمایشگاه جامع

محتوای مرتبط