برگزاری کارگاه آموزشی

در تاریخ بیستم تیرماه سال جاری یک دوره کارگاه آموزشی یک روزه در خصوص کاربردهای دستگاه فلوسیتومتری در محل سالن کنفرانس آزمایشگاه جامع و مجتمع مراکز تحقیقاتی دانشگاه و با حضور همکاران هیات علمی پایه و بالینی مرتبط با موضوع و کارشناسان مرکز برگزار گردید. برای برگزاری این کارگاه از نماینده شرکت فروشنده برای ارائه خدمات قابل انجام توسط دستگاه بعنوان مدرس دعوت بعمل آمده بود. 

کارگاه آموزش مقدماتی اسخراج، PCR و الکتروفورز

اولین کارگاه مقدماتی آموزش اسخراج، PCR و الکتروفورز برای دانشجویان کارشناسی ارشد گروه فیزیولوژی (تعداد نه نفر) در تاریخ پنج شنبه مورخ 1397/9/15 در محل آزمایشگاه جامع و مجتمع مراکز تحقیقاتی دانشگاه برگزار گردید. سرفصلهای اصلی کارگاه عبارت بودند از: نکات کاربردی استخراج DNA و RNA، معرفی انواع PCR و کاربردهای آنها، انجام PCR بصورت عملی، کار با دستگاه ترموسایکلر و الکتروفورز DNA روی ژل آگاروز 

ابتدا مبانی نظری موضوع برای فراگیران تشریح و سپس در اتاق استخراج و PCR فرایند را بصورت simulation مشاهده نمودند. 

مدرس این کارگاه خانم نرگس اربابی بودند. 

 

 

 


کارگاه ها و بازدیدها

محتوای مرتبط