ناظرین علمی

ناظر علمی دستگاه توالی یاب: دکتر محسن طاهری

ناظر علمی اتاق کشت: دکتر رامین سراوانی

ناظر علمی دستگاه فلوسیتومتری: دکتر مهرناز ناروئی نژاد

 


مدیریت آزمایشگاه جامع

محتوای مرتبط