شورای علمی-فنی آزمایشگاه جامع

دکتر نورمحمد بخشانی

دکتر مرضیه قاسمی

دکتر حمیدررضا محمودزاده ثاقب

دکتر شهرام شهرکی

دکتر کرد مصطفی پور 

دکتر نسرین رضائی

دکتر اسحاقعلی صابری

دکتر محسن طاهری

دکتر حبیب غزنوی


مدیریت آزمایشگاه جامع

محتوای مرتبط