اعضا شورای راهبردی آزمایشگاه جامع

اعضای شورای رهبردی آزمایشگاه جامع تحقیقات: 

نام و نام خانوادگی سمت
دکتر سیدمحمد هاشمی شهری
رئیس دانشگاه (رئیس شورا)           
دکتر نورمحمد بخشانی                   
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه
دکتر سعید شهنوازی معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه
دکتر قاسم میری علی آباد معاون درمان دانشگاه
دکتر فرزانه فرجیان مشهدی معاون غذا و داروی دانشگاه
دکتر مرضیه قاسمی
رئیس آزمایشگاه جامع تحقیقات (دبیر شورا)
دکتر محمد هاشمی  عضو هیات علمی دانشگاه
دکتر هوشنگ رفیقدوست عضو هیات علمی دانشگاه
دکتر محسن طاهری عضو هیات علمی دانشگاه
دکتر حبیب غزنوی عضو هیات علمی دانشگاه
دکتر سیمین صادقی
عضو هیات علمی دانشگاه
دکتر مهرناز ناروئی نژاد رئیس مرکز تحقیقات ژنتیک در بیماریهای غیرواگیر
دکتر نورمحمد نوری رئیس مرکز تحقیقات سلامت کودکان


مدیریت آزمایشگاه جامع

محتوای مرتبط