کارشناسان

کارشناسان:

  • رضا شهابی فر (مدیر داخلی)
  • الهام پهلوانی (کارشناس آزمایشگاه مرکز عفونی)
  • ناهید سپهری راد (کارشناس آزمایشگاه مرکز عفونی)
  • سمیه جهانی (کارشناس آزمایشگاه مرکز عفونی)
  • نرگس اربابی (کارشناس آزمایشگاه مرکز عفونی)
  • راضیه خاکسفیدی (کارشناس آزمایشگاه مرکز سلولی-ملکولی)
  • محمد سرحدی (کارشناس آزمایشگاه مرکز سلولی-ملکولی)

مدیریت آزمایشگاه جامع

محتوای مرتبط