تجهیزات آزمایشگاه

   تجهیزات تخصصی و فوق تخصصی موجود در آزمایشگاه جامع تحقیقاتی - آموزشی دانشگاه به شرح ذیل می باشد: 

                                           Real Time PCR                                                       Sequencer      
Gel Doc      Flow Cytometr      
Thermocycler      Cell Culture room      
Freeaze Drayer      Zeta Sizer      
      الایزا ریدر         فریزر -70
       اتوکلاو        آب مقطر گیری
       ترازو         سانتریفوژ یخچال دار
    UV لامپ                هود لامینار
       انکوباتور         شیکر انکوباتور
        نانودراپ متر pH       
       بن ماری        فریزر منفی 20
        دستگاه یخساز        میکروسکوپ نوری
        میکروسکوپ فلورسانس        پمپ خلاء
       فریزر منفی 150 درجه
 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خدمات آزمایشگاهی

محتوای مرتبط